Regulamin

REGULAMIN CENTRUM MUZYCZNO-JĘZYKOWEGO

ZAJĘCIA MUZYCZNE INDYWIDUALNE I GRUPOWE

 

1. Zasady prowadzenia zajęć:

 1. Zapisy na zajęcia trwają przez cały rok. Możliwe są przez kontakt telefoniczny: 531-531-673, mailowy: kontakt@mjcentrum.pl lub osobistą konsultację.

 2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 21.00 zgodnie z harmonogramem pracy placówki na dany rok szkolny.

 3. Zajęcia odbywają się na podstawie umowy o naukę podpisanej przez ucznia bądź prawnego opiekuna ucznia.

 4. Uczeń po podpisaniu umowy o naukę i określeniu odpowiedniej ilości zajęć (pakietu zajęć) do realizacji w danym miesiącu/ okresie – otrzymuje karnet zajęć z określoną ilością lekcji na dany miesiąc/okres.

 5. Zajęcia odbywają się o podanej godzinie, która jest zarezerwowana dla danego ucznia.

 6. Minimalny pakiet zajęć – 4 zajęcia w miesiącu. O ile czas trwania zajęć nie jest określony inaczej zajęcia trwają 50 minut (zajęcia indywidualne oraz grupowe z instrumentu lub śpiewu) i 45 minut (zajęcia grupowe teoretyczne).

 7. W przypadku osób niepełnoletnich przy zapisie wymagana jest obecność rodzica/opiekuna bądź okazanie pisemnej zgody rodzica na uczestnictwo dziecka
  w zajęciach.

 8. Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w grupowych zajęciach z teorii muzyki, które odbywają się raz w tygodniu i są nieobowiązkowe. Zajęcia rozpoczynają się po uzbieraniu minimalnej liczby 4 osób; nie odbywają się w czasie wakacji. Szkoła rezerwuje sobie prawo do odwoływania zajęć z teorii w wyjątkowych sytuacjach.

 

2. Nieobecności:

 1. Przy zajęciach indywidualnych nauczyciel / uczeń ma prawo odwołać do 2 zajęć w miesiącu
  z możliwością przełożenia na inny termin najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia. Zajęcia zostaną odrobione w bieżącym miesiącu bądź najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Po wielokrotnym odrzuceniu przez ucznia proponowanych terminów odrabiania zajęć, zajęcia przepadają.

 2. W razie niepoinformowania, bądź zbyt późnego poinformowania o nieobecności (w dniu planowanych zajęć), zajęcia nie podlegają odpracowaniu.

 3. Zajęcia odwołane z winy nauczyciela zawsze zostaną odrobione.

 4. W przypadku braku poinformowania o nieobecności ucznia lub spóźnieniu, nauczyciel czeka na ucznia 15 minut od momentu przewidywanego rozpoczęcia zajęć.

 5. Wszelkie informacje o nieobecności na zajęciach, przełożeniu, bądź rezygnacji z zajęć prosimy zgłaszać do pod numer telefonu 531-531-673. W przeciwnym wypadku nie zostaną one odnotowane.

 6. Istnieje możliwość zmiany nauczyciela jak również przeniesienia się na inny instrument od każdego nowego miesiąca kalendarzowego. Chęć zmiany należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo.

 7. Nieobecność ucznia na zajęciach grupowych nie podlega zasadom odrabiania.

 8. W wyniku zdarzeń losowych istnnieje opcja zawieszenia karnetu. Zawieszenie możliwe jest 1 raz na semestr, na okres do dwóch tygodni lub dwa razy na okres tygodnia. Odbywa się po uprzednim poinformowaniu Dyrekcji placówki. W wyniku zawieszenia karnetu, płatność miesięczna jest pomniejszana o właściwy okres zawieszenia.

 

3. Zasady płatności za zajęcia:

 1. Aktualna informacja o opłatach na stronie www.mjcentrum.pl w dziale Cennik.

 2. Płatność za zajęcia odbywa się na podstawie umowy o naukę w formie wpłaty na konto ING 53 1050 1823 1000 0092 0525 2084 do 10 dnia danego miesiąca.

 3. Przy wpłacie na konto za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków.

 4. W przypadku braku uiszczenia opłaty za dany miesiąc zajęcia zostają zawieszone do momentu uregulowania płatności.
 5. Przy zajęciach indywidualnych i grupowych pakiet zajęć w miesiącu rozłożony jest w stosunku rocznym a opłata za zajęcia jest stała.

 6. W przypadku  zajęć indywidualnych przy umowach na okres krótszy niż 3 miesiące gdy w danym miesiącu wypada mniejsza liczba zajęć  niż określona w pkt. 1.6, opłata za pakiet ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o kwotę każdej nie odbywającej się jednostki lekcyjnej.

 7. W przypadku  zajęć indywidualnych przy umowach na okres krótszy niż 3 miesiące gdy w danym miesiącu wypada większa liczba zajęć niż określona w pkt. 1.6, opłata za pakiet ulega proporcjonalnemu zwiększeniu o kwotę każdej odbywającej się jednostki lekcyjnej.
 8. W przypadku rezygnacji z zajęć po wykupieniu pakietu i rozpoczęciu zajęć w danym miesiącu, płatność za niewykorzystane zajęcia do końca miesiąca nie podlega zwrotowi. Natomiast w wypadku uiszczenia opłaty z góry za kolejne miesiące, należność za niewykorzystane zajęcia w kolejnych miesiącach zostaje zwrócona uczniowi przelewem na podane konto bankowe.

 9. W razie zakupu w danym miesiącu zajęć w liczbie mniejszej niż określona w punkcie 1.6 płatność za każdorazowe zajęcia będzie naliczana jak za pojedyncze konsultacje.

 10. Inne zmiany w płatnościach – poprzez indywidualne konsultacje z Dyrekcją.

 11. W przypadku choroby, bądź każdej nieobecności nauczyciela, szkoła zapewnia zastępstwo na zajęcia. Jeżeli nieobecność nauczyciela się przedłuża lub zajęcia zostają odwołane bez odrobienia szkoła zwraca całość płatności za nieodbyte zajęcia.

 12. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmian w opłatach nie więcej niż raz w ciągu roku. Informacja minimum na 2 tygodnie przed wprowadzeniem zmian.

  REGULAMIN KONKURSÓW FACEBOOK FANPAGE CENTRUM MUZYCZNO-JĘZYKOWE

   

  1. Postanowienia ogólne

  1.1.Szczegółowe warunki konkursu opublikowane na Fanpage’u w formie postu na tablicy zawierającej w szczególności następujące informacje:

  a)   rodzaj czynności lub dzieła jakie powinien wykonać Uczestnik,

  b)   czas trwania Konkursu,

  c)   nagrodę przewidywaną dla najlepszych Uczestników,

  1.2.Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  1.3.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby uprawnionej do udziału.

  1.4.Uczestnik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie bez żadnych konsekwencji informując o tym Organizatora za pośrednictwem Serwisu.

  1.5.Konkurs może być odwołany przez Organizatora w każdej chwili w takiej samej formie
  w jakiej został ogłoszony z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały Zgłoszenia.

  1.6 Konkurs dotyczy nowych klientów Centrum Muzyczno-Językowego bądź przy klientach stałych nowej oferty zajęć.

   

  2. Warunki uczestnictwa w konkursie

  2.1.Uczestnikiem może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria(uprawniony do udziału):

  a)   jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski,

  b)   w dniu przystąpienia do Konkursu osoba jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 2.2. Regulaminu,

  c)   jest fanem Fanpage’u,

  d)   posiada jedno konto w Serwisie, a dane zawarte w nim w momencie dokonania zgłoszenia są prawdziwe i aktualne oraz zgodne z regulaminem Serwisu oraz z rzeczywistymi danymi Uczestnika,

  2.2.Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

  2.3 Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez wyraźnej zgody Organizatora.

   

  3. Zasady przyznawania nagród

  3.1.Nagrody w każdej z edycji konkursu otrzymają osoby, które wykonają zadanie konkursowe.

  3.2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Fanpage’u, a werdykt jest werdyktem ostatecznym.

  3.3.Powiadomienie Laureata o wygranej nastąpi przez Serwis przy pomocy systemu komentarzy i wiadomości prywatnych na Fanpage’u.